Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Regulamin

Czcionka:

Regulamin korzystania ze zbiorów 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Karlinie


§1
Regulamin wypożyczalni dla dorosłych oraz wypożyczalni dla dzieci i młodzieży

1. Z księgozbiorów wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne, po okazaniu karty identyfikacyjnej czytelnika, 
z zastrzeżeniem opłat za usługi, o których mowa w art. 14, ust. 2 ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997r. (Dz.U.97.85.539), a w szczególności:
a) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
b)  w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
c) za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
d)  za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.
3. Wysokość opłat reguluje zarządzenie Dyrektora Karlińskiego Ośrodka Kultury w sprawie opłat pobieranych przez Bibliotekę stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
a) okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną, co pozwala zweryfikować dane podane na karcie „Zobowiązanie” – przy czym jest informowany o zakresie przetwarzania i ochronie jego danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,
b)  podać adres zameldowania lub adres do korespondencji,
c) wypełnić kartę zapisu „Zobowiązanie”, zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, składając podpis na ww. karcie,
d) osoby niepełnoletnie zapisują się do wypożyczalni za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, na podstawie wypełnionego i podpisanego zobowiązania. Osoba poręczająca jest odpowiedzialna za przestrzeganie regulaminu biblioteki przez małoletniego czytelnika.
5. Po zarejestrowaniu Czytelnika wydawana jest karta czytelnika z kodem paskowym, którą Czytelnik posługuje się w trakcie korzystania z usług biblioteki, w przypadku jej zagubienia wydawany jest duplikat oraz pobierana opłata jednorazowa w wysokości 5 zł.
6. Czytelnik jest zobowiązany informować wypożyczalnię o zmianie swego miejsca zamieszkania,    miejsca pracy, szkoły lub uczelni.
7. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, korzystania
 z telefonów komórkowych.
8. Przed wejściem do wypożyczalni należy pozostawić w wyznaczonym miejscu teczki, plecaki  i duże torby.
9. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 książek na okres nie dłuższy niż 5 tygodni.
10. Czytelnik może dokonać:

  • przesunięcia terminu zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników, na okres 4 tygodni
  • przesunięcia terminu zwrotu  jedynie przed upływem wymaganego terminu zwrotu książki
  • przesunięcia terminu zwrotu można dokonać osobiście, telefonicznie podając numer karty czytelnika, bądź samodzielnie z poziomu katalogu on-line

11. Na prośbę Czytelnika wyrażoną osobiście, telefonicznie lub elektronicznie bibliotekarz może zamówić książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w przeciągu 3 dni roboczych.
12. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki.
13. Czytelnikom chorym i niepełnosprawnym materiały biblioteczne mogą być dostarczone 
do domu.
14. Bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystaniu 
z katalogów i wydawnictw informacyjnych.
15.  Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem.
16. Za wypożyczenie szczególnie wartościowych materiałów bibliotecznych może być pobierana kaucja uzależniona od wartości rynkowej dzieła.
17. Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia pozycji uznanej za szczególnie wartościową bez podania przyczyny.
18. Biblioteka informuje czytelnika o zbliżającym się końcu okresu wypożyczania książek, rezerwacjach książek drogą elektroniczną o ile czytelnik poda swój adres e-mail 
i będzie przestrzegał jego aktualizacji.
19. Za przetrzymanie książek ponad termin ustalony w pkt. 9 Biblioteka nalicza i pobiera opłaty w kwocie 0,20 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się dzień po upływie 2 tygodni od wyznaczonego terminu zwrotu, z zastrzeżeniem obiektywnych powodów niedotrzymania terminu.
20. W czasie 2 tygodni, o których mowa w punkcie 19, Biblioteka informuje czytelnika o upływie terminu zwrotu i konieczności zwrotu książek w formie upomnienia zwykłego.
21. O przekroczeniu daty zwrotu książek oraz o opłatach za ich przetrzymanie Biblioteka informuje również pocztą tradycyjną.
22. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić Bibliotece poniesione przez nią koszty przesyłek pocztowych i upomnień (monitów wysłanych pocztą tradycyjną).
23. Po otrzymaniu upomnienia czytelnik winien bezzwłocznie zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne oraz uiścić ewentualną karę regulaminową.
24. W przypadku braku skuteczności wysłanego upomnienia, Biblioteka powiadomi 
o ostatecznym zwrocie wypożyczonych materiałów w terminie 4 tygodni od wysłania pierwszego monitu  listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, po czym w przypadku braku reakcji ze strony czytelnika powierzy wyegzekwowanie zwrotu materiałów bibliotecznych oraz kar regulaminowych  firmie windykacyjnej.
25. Odstąpienie od uiszczenia kary przez czytelnika może nastąpić tylko na podstawie decyzji kierownika Biblioteki zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Karlińskiego Ośrodka Kultury.
26.  Czytelnik, który nie rozliczył się z Biblioteką nie może korzystać z jej zasobów.
27. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik jest zobowiązany do zakupienia tej samej książki. Jeśli nie jest to możliwe, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, może zakupić inną książkę potrzebną Bibliotece lub zapłacić ekwiwalent, w wysokości aktualnej wartości rynkowej książki (zniszczona książka pozostaje własnością Biblioteki).
28. W przypadku zdekompletowania dzieła wieloczęściowego, czytelnik odpowiada tak jak za uszkodzenie lub zniszczenie całości. Pozostałe elementy dzieła pozostają nadal własnością Biblioteki.
29. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania 
z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.
30. Odmawia się dostępu do zbiorów bibliotecznych osobom zakłócającym spokój, znajdującym się w stanie nietrzeźwym, bądź będących pod wpływem środków odurzających.
31.  Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Kierownika Biblioteki.

§2
Regulamin czytelni

1. Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem Biblioteki.

2. Korzystanie z czytelni w ramach udostępniania zbiorów jest bezpłatne.

3. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest wpis w rejestrze odwiedzin.

4. Wierzchnie okrycia,teczki i torby należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.

5. W czytelni można korzystać z:

  • całości zbioru wypożyczalni i czytelni,
  • księgozbioru podręcznego,
  • zbiorów multimedialnych, Internetu,
  • czasopism bieżących i materiałów własnych, które należy okazać dyżurującemu bibliotekarzowi.

6. Bibliotekarz, w miarę możliwości, udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

7. Zbiory zwarte znajdujące się w czytelni można wypożyczyć poza jej obręb w formie tzw. wypożyczenia weekendowego po okazaniu karty czytelnika z zastrzeżeniem, że wypożyczenie możliwe jest w piątek po godz.17.00, a zwrot materiałów bibliotecznych następuje do poniedziałku następującego po weekendzie do godziny 12.00.

8. Za wypożyczenie materiałów bibliotecznych będących na stanie czytelni w formie wypożyczenia weekendowego bibliotekarz może pobrać kaucję  uzależnioną od wartości rynkowej dzieła.

9. Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia weekendowego bez podania przyczyny.

10. Wynoszenie książek lub czasopism bez zgody bibliotekarza jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.

11. Osobom korzystającym z czytelni zabrania się:

  • niszczenia materiałów bibliotecznych (wyrywania, wycinania stron lub ich fragmentów, podkreślania i wpisywania uwag na marginesach itp.),
  • niewłaściwego zachowania (np. głośnych rozmów, spożywania posiłków i napojów itp.),
  • korzystania z telefonów komórkowych.

12. Przypadki zauważonych braków i uszkodzeń materiałów bibliotecznych należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

13. Czytelnik odpowiedzialny jest materialnie za powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych. Wartość odszkodowania ustala kierownik w zależności od aktualnej wartości uszkodzonego materiału. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzeń czytelnia wydaje pokwitowanie na druku KP.

14. Bibliotekarz może wyrazić zgodę na kserowanie materiałów nie będących w posiadaniu Biblioteki po wniesieniu opłaty zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Biblioteki w sprawie opłat pobieranych przez Bibliotekę.

15. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się od postanowienia do Kierownika Biblioteki.


§3
Wypożyczenia międzybiblioteczne


1. Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek w ramach wypożyczania międzybibliotecznego. Czytelnik pokrywa koszty związane z obsługą tych wypożyczeń.

2. Czytelnik składa zamówienie osobiście w Wypożyczalni dla dorosłych, wypełniając kartę zamówienia z podaniem podstawowych danych bibliograficznych. Zamówienie realizowane jest przez Kierownika Biblioteki.

3.  Maksymalna liczba jednorazowo zamówionych materiałów bibliotecznych wynosi 3 egzemplarze.

4. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się prezencyjnie w Czytelni dla dorosłych.

5. Okres wypożyczenia wynosi zwyczajowo 4 tygodnie. Biblioteka wypożyczająca może określić inny termin zwrotu.

§4
Regulamin korzystania z czytelni internetowej i katalogu elektronicznego


1. Prawo do bezpłatnego korzystania ze sprzętu komputerowego, czytelni internetowej i katalogu elektronicznego przysługuje każdemu czytelnikowi Biblioteki.

2. Czytelnik, który zamierza korzystać z Internetu i katalogu elektronicznego, obowiązany jest poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza, wpisać się do rejestru odwiedzin oraz zapoznać się z treścią regulaminu.

3. Indywidualna sesja internetowa/katalogowa może trwać nie dłużej niż pół godziny 
z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych Czytelników czekających na dostęp do komputera z Internetem.

4. Wyszukiwania internetowe mogą służyć wyłącznie celom naukowo – poznawczym, edukacyjnym i informacyjnym, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

5. Pracownicy czytelni na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu i katalogu elektronicznego. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Czytelnik.

6. Z własnych baz danych (przenośne nośniki danych, płyty CD), ewentualnie z obsługi poczty elektronicznej zalogowanej na ogólnodostępnym portalu internetowym można korzystać 
po uprzednim porozumieniu się z dyżurującym bibliotekarzem.

7. Pracownicy mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Czytelnika na komputerze. Dzieci mogą korzystać z Internetu tylko pod nadzorem dyżurującego bibliotekarza.

8. Dyżurny bibliotekarz prowadzi bieżący nadzór nad zawartością stron przeglądanych przez Użytkowników.

9. System komputerowy prowadzi rejestr realizowanych połączeń.

10. Dostęp do Internetu w Bibliotece nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może również służyć popełnianiu czynów niezgodnych z prawem.

11. Użytkownikowi korzystającemu z Internetu zabrania się:
      a) ściągania plików,
      b) prowadzenia działalności komercyjnej,
      c) korzystania z serwerów CHAT i innych mających wyłącznie rozrywkowy charakter.

12. Niedozwolone są wszelkie działania powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera, wprowadzenie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu.

13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego użytkownik winien powiadomić pracownika Biblioteki.

14. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane 
w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie straty i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu.

15. Czytelnik posiada możliwość odpłatnego korzystania z wydruku materiałów, z których korzysta na stanowisku komputerowym.

16. Bibliotekarz może odmówić Czytelnikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że Czytelnik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

17. Czytelnik ma prawo do korzystania z prywatnego sprzętu komputerowego (laptop, skaner) za wiedzą i zgodą bibliotekarza w wyznaczonym przez niego miejscu.

18. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia Czytelnika prawa korzystania 
z Internetu.

 

 


§5
Postanowienia końcowe


1. Każdy Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do jego postanowień, co potwierdza swoim podpisem na zobowiązaniu.
2.  Rozstrzyganie kwestii szczegółowych oraz nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji kierownika  lub upoważnionej przez niego osoby.
3. O wszelkich zmianach dotyczących zmiany czasu pracy kierownik Biblioteki uprzedza użytkowników osobnym zawiadomieniem na stronie internetowej Biblioteki.
4. Osoby, które nie stosują się do postanowień Regulaminu mogą być czasowo lub w drastycznych przypadkach na stałe pozbawione możliwości korzystania z usług Biblioteki.

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31